عکاسی از آب روان

خرداد ۹, ۱۳۹۴

عکاسی از آب جاری و روان

تا آنجا که به عکاسی مربوط می شود اگر در کمترین زمان ممکن تصویر ثبت شود بهترین عکس خلق خواهد شداين حرف در بسیاری موارد صحیح […]